• engeng
  • русрус

Наші проекти

Ви­роб­ницт­во гібрид­них акус­тичних підси­люва­лювачів

Ви­роб­ницт­во акус­тичних кор­пусів для мон­та­жу встінної акус­ти­ки

Інста­ляцій­ний центр з ав­то­елект­роніки преміум кла­су 

Тюннінг та рес­таврація Hi­Fi та Hi­End елект­роніки 

Ви­роб­ницт­во ма­лоіндук­тивних, ма­лоємних за­хище­них аудіо ка­белів 

Новини