• engeng
 • русрус

Координати

 


 

Уль­тра­гори­зонт бю­ро аудіо ди­зай­ну та тех­но­логій ро­зум­но­го бу­дин­ку

 

З по­неділка по п'ят­ни­цю : 1100 ... 2000 ( з 1400 по 1500 пе­рер­ва )

 

 • при ньому де­мозо­на пер­со­наль­но­го до­машнього кіно­те­ат­ру сер­тифіко­вано­го THX на акус­тиці Klipsch та про­ек­торі JVC
 • прик­ла­ди тех­но­логій ро­зум­но­го бу­дин­ку
 • преміаль­не Hi-Fi до­маш­не аудіо Dy­na­udio , LINN , Fo­cal
 • стенд об­ладнан­ня для ко­мерцій­но­го фо­ново­го оз­ву­чен­ня
 • зраз­ки акус­тичних та зву­коізо­ляцій­них ма­теріалів
 • склад акус­тичних ка­белів , ро­зеток та ко­нек­торів
 • вітри­на по­дарун­ко­вих вініло­вих платівок , мий­ка вінілу та ак­се­су­ари

 

м. Львів, вул. Ко­пер­ни­ка, 16

Тел.:            +38  (032)  2614405, 2614486

Тел. моб.:   +38  (067)  3614405

Факс.:          +38  (032)  2455721

Sky­pe:          ult­ra­hori­zont

E-ma­il:          in­fo@ult­ra­hori­zont.com.ua

GPS ши­рота 49.838540

GPS дов­го­та 24.026720

 

 

 

Har­man/Kar­don King­Kross Lviv - бутік аудіо гад­жетів та бюд­жетних до­машніх кіно­те­атрів

 

З по­неділка по неділю : 1000 ... 2200

 

 • де­мозо­на до­машній кіно­те­атр Har­man/Kar­don з ве­лики­ми те­левізо­рами Sharp LED
 • до­машній кіно­зал JBL з про­ек­то­ром Pa­naso­nic
 • а та­кож  стенд з на­вуш­ни­ками , докс­танції для гад­жетів iPad та iP­ho­ne , Hi-Fi аудіо для до­му , по­дарун­кові платівки та дис­ки

 

м. Львів, вул. Стрий­ська , 30        Дру­гий по­верх ТРЦ King­Kross Le­opo­lis

Тел. моб.:   +38  (067)  6714140

Sky­pe:          har­mankar­donl­viv

E-ma­il:          mar­ke­ting@ult­ra­hori­zont.com.ua

 

 

 

ІСС - Інста­ляцій­но Сервісна Служ­ба

 

З по­неділка по п'ят­ни­цю : 1000 ... 1900 ( з 1400 по 1500 пе­рер­ва )

 
 • про­фесій­не пла­нуван­ня до­машніх кіно­те­атрів та прок­ла­дан­ня ка­белів
 • мон­таж та на­лаш­ту­ван­ня акус­тичних сис­тем , про­ек­торів та те­левізорів 
 • про­ек­ту­ван­ня та аудит тех­но­логій ро­зум­но­го бу­дин­ку для сис­тем освітлен­ня , клімат­конт­ро­лю , охо­рони , муль­ти­рум аудіо-відео , со­няч­них ба­тарей
 • ав­то­мати­зовані сис­те­ми ко­мерцій­но­го фо­ново­го оз­ву­чен­ня ( ба­ри , рес­то­рани , го­телі , офіси , ка­фе )
 • кон­салтинг зас­то­суван­ня та про­даж акус­тичних зву­коізо­ляцій­них ма­теріалів для по­меш­кань та інже­нер­но­го об­ладнан­ня
 • кон­салтинг об­лашту­ван­ня ав­то­акус­ти­ки
 • роз­гортан­ня ви­соко­надій­них безд­ро­тових ме­реж Wi-Fi та провідних Et­hernet на базі об­ладнан­ня Cis­co
 • сервісний центр Hi-Fi елект­роніки
 

м. Львів, вул. Ко­пер­ни­ка, 16 при са­лоні Уль­тра­гори­зонт

Тел.:            +38  (032)  2614405, 2614486

Тел. моб.:   +38  (096)  2652568, (067)  3614405

Факс.:          +38  (032)  2455721

Sky­pe:          ult­ra­hori­zont

E-ma­il:          ma­rina@ult­ra­hori­zont.com.ua або in­fo@ult­ra­hori­zont.com.ua

http://www.icc.ua

 


 

So­dast­re­am - про­даж , зап­равка , де­гус­тації си­фонів для га­зуван­ня пит­ної во­ди

 

З по­неділка по п'ят­ни­цю : 1000 ... 1900 ( з 1400 по 1500 пе­рер­ва )

 

 

м. Львів, вул. Ко­пер­ни­ка, 16 в са­лоні Уль­тра­гори­зонт

Тел.:            +38  (032)  2614405, 2614486

Тел. моб.:   +38  (067)  3614405

Факс.:          +38  (032)  2455721

Sky­pe:          ult­ra­hori­zont

E-ma­il:          in­fo@ult­ra­hori­zont.com.ua

http://www.ult­ra­hori­zont.com.ua/so­dast­re­am

 


 

Парк­матік Львів - сис­те­ми ба­гаторівне­вих ав­то­матич­них ме­ханізо­ваних паркінгів 

 

З по­неділка по п'ят­ни­цю : 1000 ... 1900 ( з 1400 по 1500 пе­рер­ва )

 

м. Львів, вул. Ко­пер­ни­ка, 16 в са­лоні Уль­тра­гори­зонт

Тел.:            +38  (032)  2614405, 2614486

Тел. моб.:   +38  (067)  5384152, 3614405

Факс.:          +38  (032)  2455721

Sky­pe:          ult­ra­hori­zont

E-ma­il:          in­fo@ult­ra­hori­zont.com.ua

http://www.ult­ra­hori­zont.com.ua/ua/ca­talog/par­king

 


 

Парк­матік Київ - сис­те­ми ба­гаторівне­вих ав­то­матич­них ме­ханізо­ваних паркінгів 

 

м. Київ, вул. Харківсь­ке шо­се, 48

Тел.:            0  (800)  507275 або +38 (044) 5022590

Тел. моб.:   +38  (099)  6043004

Факс.:          +38  (044)  5022597

E-ma­il:          of­fi­ce@park­ma­tik.com.ua

http://www.park­ma­tik.com.ua

 


 

Тор­го­вий дім Ста­ре Інвест - бу­рона­бивні та бу­роін'єкцийні палі для фун­да­ментів

 

З по­неділка по п'ят­ни­цю : 1000 ... 1900 ( з 1400 по 1500 пе­рер­ва )

 

м. Львів, вул. Ко­пер­ни­ка, 16 в са­лоні Уль­тра­гори­зонт

Тел.:            +38  (032)  2614405, 2614486

Тел. моб.:   +38  (067)  5384152, 3614405

Факс.:          +38  (032)  2455721

Sky­pe:          ult­ra­hori­zont

E-ma­il:          vs_in­vest@ukr.net

http://www.ult­ra­hori­zont.com.ua/ua/ca­talog/pa­lifi­cati­on

Новини