• engeng
  • русрус

Благочинність

Ко­жен інди­видум суспіль­ства пра­цює над пок­ра­щен­ням сво­го ма­теріаль­но­го та мо­раль­но­го ста­ну. Успішним суспіль­ством вправі нарікти та­ке, яке скла­даєть­ся з пе­рева­жа­ючої кіль­кості інди­видумів що до­сяг­ли якісно­го рівня існу­ван­ня. Про­те за пев­них за­конів бут­тя не всім вдаєть­ся до­сяг­ти ба­жано­го. Як­що гру­па у суспіль­стві роз­по­чинає зко­ор­ди­нова­ну ро­боту на пок­ра­щен­ня нав­ко­лишнього ста­ну нічо­го не ви­мага­ючи за це - під цим ми і ро­зуміємо ос­новний прин­цип бла­гочин­ності.

 

 

20 квітня 2011 ро­ку на­ша ком­панія приєдна­лася до щорічно­го Мис­тець­ко­го про­ек­ту "Сім слів Хрис­та на хресті" На­род­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раїни Ми­рос­ла­ва От­ко­вича та Гро­мадсь­кої ор­ганізації "Мис­тець­кий фонд імені Ко­роля Да­нила" (зас­новни­ки: Ми­рос­лав От­ко­вич, Сте­пан Кубів, Во­лоди­мир Ту­рець­кий). Під час де­монс­трації ху­дожніх по­лотен у Домінікансь­ко­му кос­телі, відбу­вало­ся те­ат­ралізо­ване дій­ство під суп­ровід му­зич­но­го од­ной­мен­но­го тво­ру австрій­сько­го ком­по­зито­ра Йозе­фа Гай­дна. Док­ладніше про про­ект у бро­шурі та пла­каті, а та­кож на­шими сло­вами у на­шому блозі.

 

05 трав­ня 2011 відділ кон­салтин­гу зак­лю­чив уго­ду про співпра­цю з Все­ук­раїнсь­кою Гро­мадсь­кою Ор­ганізацією Інвалідів "Взаємо­допо­мога". Ме­тою співпраці є ство­рен­ня ро­бочих місць для не­пов­носп­рав­них членів суспіль­ства та на­дан­ня мож­ли­вості ре­алізації ВГОЇ "Взаємо­допо­мога" її бізнес планів.

Новини