• engeng
  • русрус

Кредитна система

Кре­диту­ван­ня
 
ШВИД­КО, ПРОС­ТО та ПРИЄМНО ку­пуй­те тех­нi­ку App­le з Екс­прес-кре­дитом вiд Аль­фа-Бан­ку. Вiзь­мiть з со­бою тiль­ки пас­порт та іден­тифікацій­ний код i звер­нiть­ся у App­le Auto­rit­hed Re­sel­ler на Ко­пер­ни­ка 16.
 
Чо­му Аль­фа-Банк?
- Без до­вiд­ки про до­ходи.
- Су­ма кре­диту - вiд 300 до 20 000 грн.
- Строк по­гашен­ня вiд 2 до 24 мiс.
- Пер­ший вне­сок - вiд 10%.
- Пе­реп­ла­та - вiд 0%.
- Кiль­кiсть по­купок в ме­жах су­ми кре­диту - без об­ме­жень.
- Iн­но­вацiй­ний пiд­хiд в обс­лу­гову­ван­нi клiєнтiв.
 
Дізнай­те­ся чи на­дадуть Вам кре­дит за 30 се­кунд!
Відправ­те SMS-повідом­лення зі своїм іден­тифікацій­ним ко­дом за но­мером 3344 та от­ри­май­те по­переднє рішен­ня що­до мож­ли­вості оформ­лен­ня кре­диту вже за 30 се­кунд!!!
Текст Ва­шого SMS-повідом­лення:
KT#XXXXXXXXXX
де XXXXXXXXXX - це Ваш іден­тифікацій­ний код.
На­бирай­те код без зай­вих про­пусків та знаків!
 
Більш де­таль­ну інфор­мацію та кон­суль­тації що­до от­ри­ман­ня кре­диту Ви мо­жете от­ри­мати у предс­тав­ни­ка бан­ку без­по­середньо у са­лоні.
 
Hi­Fi Hi­End фінан­со­ва ло­яльність
Ско­рис­тай­тесь прог­ра­мою фінан­со­вої ло­яль­ності LINN: оп­латіть пер­шим внес­ком 60% від вар­тості прог­ра­вача вініло­вих платівок LINN Ma­jik LP12, прог­ра­вача-підси­люва­ча LINN Ma­jik DSM або LINN Sne­aky, а реш­ту 40% спла­чуй­те рівни­ми час­ти­нами про­тягом 1-3  років без відсотків.  Ана­логічно прог­ра­ма діє на підси­лювачі ARF .
Більш де­таль­ну інфор­мацію та кон­суль­тації що­до участі у прог­рамі лояль­ності Ви мо­жете от­ри­мати зкон­такту­вав­ши з керівни­ком відділу Hi­Fi

Новини