• укрукр
  • русрус

Departments

 

Відділ Hi­Fi аудіо/відео та тех­но­логій "ро­зум­но­го" бу­дин­ку

 

Відділ ав­то­елект­роніки , ТМ Ма­фон

 

Відділ техніки App­le

 

Відділ ба­гаторівне­вих ав­то­мати­зова­них ме­ханічних сис­тем паркінгів та паль для фун­да­ментів будівель

 

Інста­ляцій­но Сервісна Служ­ба та зву­коізо­ляція приміщень

 

Кон­салтин­го­вий відділ